Microcontroller


         เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ด้วยตัวเอง                                                               โดย...อดิศักดิ์ ชิณะวงศ์

    : ข้อมูลที่ทำบางส่วนอาจไม่ถูกต้องสมบรูณ์ ถ้าท่านพบข้อผิดพลาด ในส่วนใด กรุณาแจ้ง เพื่อจะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

              แนะนำไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
               การสร้างบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
               การสร้างบอร์ดโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR

   
           การทดสอบบอร์ดและการใช้งาน AVR AVR


แนะนำแหล่งอ้างอิงในการศึกษา และขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนดังนี้

  • www.appsofttech.com/ หนังสือ AVR เล่ม 1 และเล่ม 2

                       

   www.micro-research.co.th/ บอร์ดทดลอง และเครื่องโปรแกรม

                       

   www.etteam.com/ หนังสือ Arduino

                

   www.jnutthailand.com/ บอร์ดทดลอง และแหล่งข้อมูลดีๆ สำหรับการค้นคว้า

                

  • www.electoday.com แหล่งข้อมูลดีๆ สำหรับการค้นคว้า