Microcontroller     

power supply +5 +12         โครงงานแรกก็คงจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟ เพื่อที่จะทำการทดลอง จากวงจรเป็นแหล่งจ่ายไฟแบบคงที่ 2 ชุดคือ 5 โวลท์ และ 12 โวลท์ โดยการ
ออกแบบลายวงจรจะให้อุปกรณ์ ทุกชิ้น วางอยู่บน แผ่นปรินท์ ทั้งหมดไอซี 7805 และ 7812 จะต้องควําหน้าลง เพราะจะได้ติดกับ แผ่นระบายความร้อนตามคุณสมบัติของหม้อแปลง ได้เขียนในคู่มือไว้ที่ 1.3 แอมป์ที่ 13 โวลท์       โปรเจคแรกก็คงจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟ เพื่อที่จะทำการทดลอง จากวงจรเป็นแหล่งจ่ายไฟแบบคงที่ 2 ชุดคือ 5 โวลท์ และ 12 โวลท์ โดยการออกแบบลายวงจรจะให้อุปกรณ์ ทุกชิ้น วางอยู่บน แผ่นปรินท ทั้งหมดไอซี 7805 และ 7812 จะต้องควําหน้าลง เพราะจะได้ติดกับ แผ่นระบายความร้อน ตามคุณสมบัติของหม้อแปลง ได้เขียนในคู่มือไว้ที่ 1.3 แอมป์ที่ 13 โวลท์


               

Download    PCB


    ไอซี LM7805 และไอซี LM7812 เป็นไอซีเร็กกูเรเตอร์ (Regulate) ขนาด 5 โวลท์ ซึ่งจะทำหน้าที่รักษาระดับของแรงไฟให้มีค่าคงที่ 5 โวลทและ 12 โวลท์
    ข้อมูลไอซี:: 7805
   ไดโอด D1-D4 (1N4001) ต่อเป็นวงจรบริดจ์ ทำหน้าที่เป็นวงจรเรกติไฟเออร์ โดยเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ให้เป็น ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และกลับขั้วไฟให้ถูกต้อง
   ตัวต้านทาน R1 จะทำหน้าที่จำกัดกระแสที่ป้อนให้กับ LED1 เพื่อกำหนดความสว่าง ให้พอดีสำหรับการแสดงสภาวะการทำงานของบอร์ด ใช้ค่าความต้านทานที่มีค่ามาก แต่ยังให้แอลอีดีมีความสว่างพอสังเกตได้ จะเป็นการประหยัดแหล่งจ่ายไฟของระบบ
   ตัวเก็บประจุ C1 จะทำหน้าที่กรองแรงดันหรือฟิลเตอร์ (Filter) เพราะในการเปลี่ยนแรงดัน ไฟกระแสสลับให้เป็นแรงดันไฟกระแสตรง จะยังมีการกระเพื่อมของแรงดันไฟตรง ที่เราเรียกว่า ริปเปิล (Ripple) ดังนั้นเราจึงใช้ตัวเก็บประจุเพื่อลดค่าแรงดันริปเปิลลงไป โดยการเก็บค่าประจุ ไว้เมื่อช่วงแรงดันสูง และจะจ่ายประจุให้กับโหลดเมื่อมีการกระเพื่อมทางด้านต่ำดังนั้นโหลด จะได้แรงดันที่ราบเรียบขึ้น
  POWER SWITCH ปิด - เปิด มีไฟแสดงผลในตัว
   LED1 แสดงสถาวะการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ
   แหล่งจ่ายไฟ AC จากหม้อแปลงโดยตรง ที่มีขนาดประมาณ 9-12 โวลท์เอซี หม้อแปลงเบอร์ 000017 Bankok Transformer
              
        ข้อมูลหม้อแปลง :: www.coppercoil.dethai.com
   แผ่นระบายความร้อน จะยึดติดกับแผ่นวงจรพิมพ์ตำแหน่งของการวาง ไอซี 7805 7812 เพราะจะต้องวางคว่ำหน้าลง ดังนั้นการเจาะรูที่แผ่นวงจรพิมพ์จะต้องเจาะ ให้ตรงระหว่าง รูน็อตกับรูของไอซี 7805 7812 ด้วย
  ใช้ฐานรองแล้วยึดน็อต เพื่อจะยกระดับให้สูงขึ้นจากพื้น

Designed by Adisak Chinawong